torsdag 17 mars 2011

Läkare vägrar omskärelse region köper tjänsterna

BARNMISSHANDEL I Sverige finns föga förvånande klara riktlinjer om att landsting bör kunna erbjuda religiöst betingad omskärelse av småbarn, något som då naturligtvis belastar sjukvårdsbudgeten och i förlängningen skattebetalarna. Trots detta finns det fortfarande rakryggade läkare som säger kategoriskt nej till sådana ingrepp eftersom det är icke medicinska ingrepp. Nu körs läkarna över när landsting beslutat sig för att köpa in tjänsterna från privatläkare.

Varje år utförs cirka 3 000 (religiösa) omskärelser av judiska och muslimska pojkar i Sverige, mellan 1 000 och 2 000 av dessa utförs utanför hälso- och sjukvården. Även omskärelse av pojkar i familjer med ursprung i vissa delar av Afrika. Där utförs omskärelse av traditionella eller kulturella skäl.

Socialstyrelsen fick år 2007 kännedom om ett antal fall där komplikationer har inträffat efter omskärelse som genomförts utanför hälso- och sjukvården. På senare år har PI postat om sådana fall.

Samma händelse – tre poster
Religiös fanatism: Kvinna klippte bort förhuden på nyfödd son
Otydliga besked får muslimer att själv anlita olaglig omskärelse
Mamma dömd för omskärelse med sax

Samma händelse – två poster
Första åtalet mot olaglig omskärelse
Fängelse för omskärelser av småpojkar

Minister bjuder in muslimer angående olaglig omskärelse

Socialstyrelsen ville därför införa en lag som ger rätt till omskärelse inom sjukvården, även utan medicinska skäl, vilket framgick i en rapport överlämnad till regeringen samma år. Socialstyrelsen föreslog att lagstiftningen skulle omfatta alla 21 regioner och landsting som måste erbjuda omskärelse. Även många muslimer ville ha en sådan lag för att minska de mer riskabla omskärelser som sker utanför sjukvården. Idag är det bara drygt tio landsting som villigt ställer upp på att erbjuda omskärelse inkluderat ej medicinska skäl. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, ville dock inte gå lika långt som att lagstifta utan ansåg 2009 att det räckte med en rekommendation.

Läkare säger nej

Men hela upplägget med att erbjuda omskärelse utan medicinsk grund, som dessutom bekostas av skattebetalarna, fick omgående hård kritik. Många läkare ifrågasatte om det var etiskt försvarbart. Svenska läkaresällskapets delegation i medicinsk etik granskade frågan för att ge medlemmarna vägledning. Slutsatsen var att omskärelse inte bör utföras på pojkar förrän de är tonåringar och själva inser vad operationen innebär.

Läkare på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås sa blankt nej till att utföra ingreppet. I Örebro bekostar man heller inte sådana ingrepp. Där är Marie-Louise Forsberg Fransson, socialdemokrat, landstingsstyrelsens ordförande.

Våra läkare tycker inte att det känns rätt att prioritera det här framför andra som behöver vård. Då har vi valt att lösa frågan så att vi upplyser föräldrarna om vart man kan få det här och då hänvisar vi till läkare i Stockholm och Norrköping som står under Socialstyrelsens tillsyn, säger hon.

En som var upprörd över detta är det folkpartistiska sjukvårdslandstingsrådet i Stockholms län, Birgitta Rydberg. Hon var i sedvanlig ordning inte sen att spela kortet om religionsfrihet, något som är gravt missbrukat och där politiker och journalister i de allra flesta fall inte har en aning om vad den lagen egentligen föreskriver.

Det här är en del av religionsfriheten i Sverige. Sveriges riksdag har beslutat att som en del i religionsfriheten ingår att man har rätt att i familjen fatta beslut om omskärelse på icke-medicinsk grund. I och med att vi har ett riksdagsbeslut så tycker jag att det är viktigt att vi skyddar de här små pojkarna från skador genom att man anlitar klåpare som inte kan de medicinska rutinerna.

Här bevisas med all önskvärd tydlighet hur politikerna missbrukar religionsfriheten. Att Sveriges riksdag bestämt det som Rydberg säger ovan kan nog vara sant, men man har definitivt inte bestämt att omskärelse på icke medicinska grunder skall betalas med offentliga medel. Det går alldeles utmärkt att få sin son omskuren i landstingets regi, men Rydbergs indignation rör naturligtvis faktumet att föräldrarna, inte skattebetalarna, då får betala notan.

Skattesubventionerad rituell omskärelse

I april 2010 införde Norrbottens läns landsting, efter ett beslut i landstingstyrelsen, skattesubventionerad rituell omskärelse. Avgiften för en omskärelse sattes till 1 700 kronor. Totalpriset för en omskärelse i landstingets regi uppges vara ca 8,000 kronor.

Eftersom grannlandstinget i Västerbotten sagt nej till omskärelse tvingades Norrbotten upphandla ingreppen någonstans i södra Sverige, vilket sannolikt innebar en fördyring. Samtidigt som denna skattesubvention infördes uppvaktade Svensk förening för Alllmänmedicin och Distriksläkarförening politikerna. De båda läkarföreningarna var stark kritiska till de planerade besparingarna för primärvården och spådde en läkarflykt som följd.

Man kunde dock inte vända sig till sjukhus eller kliniker i Västra Götaland, för trots att det landstinget sagt ja till det icke medicinskt motiverade ingreppet så sa samtliga läkare vid SÄS nej till att utföra ingreppet. Regionens sektorsråd inom barnsjukvård uttalade sig om att klinikerna som skulle kunna vara aktuella vare sig har "… operationsutrymme eller för ingreppet motiverade kirurger".

Vi har prioriterat bort flera åtgärder på sjuka barn, bland annat operation av förhudsförträngning av medicinska skäl. Då kan vi självfallet inte heller genomföra dessa ingrepp utan att välja bort något annat. Vi har cirka 1 500 ingrepp på barn per år och klarar inte 300 ingrepp till utan att spränga ramarna, sa Johan Westfelt, barnkirurg och representant i sektorsrådet.

En som vägrar att utföra dessa ingrepp är Lars-Göran Friberg, överläkare vid barnkirurgiska kliniken på Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

Barnet är helt friskt. Att söva ner det och sedan amputera kroppsdelar eller kroppsdel finns ingen indikation att göra. Det är ett övergrepp från de vuxnas sida, från omgivningens sida som inte skyddar barnet, säger Lars-Göran Friberg.

Region köper in tjänsterna

Efter läkarnas nej beslutade hälso- och sjukvårdsutskottet att omskärelserna skulle upphandlas. Man avsåg helt enkelt att köpa tjänsterna från privatläkare för att komma runt ”problemet”, och nu har man beslutat det. I höst kommer alltså omskärelse att erbjudas även i Västra Götaland.

När man gör ett sådant här ingrepp av icke medicinska skäl så finns det delar av läkarkåren som inte tycker att det är rätt, och då har vi löst det genom att gå ut och göra en upphandling bland privatläkare som kan göra det här, säger Lars-Olof Rönnqvist, sjukvårdsdirektör för Västra Götalandsregionen.

Särskilda regelverk ska styra när omskärelse ska ske, judiska pojkar ska omskäras inom en vecka medan muslimska pojkar kan vänta något längre.

Den moderate riksdagsmannen Jan Ericsson från Hällinsjö i Marks kommun är dock av en helt annan åsikt. I sin blogg skriver han:

Helt orimligt att erbjuda skattefinansierad omskärelse av pojkar

Beskedet idag att Västra Götalandsregionen tänker erbjuda skattefinansierad omskärelse av små judiska och muslimska pojkar utan att det finns medicinska skäl är fullständigt absurt. Motivet att det är medicinskt säkrare än att omskärelsen sker på annat sätt är ett cirkelresonemang. Ingreppet är onödigt, och ska då självklart inte heller genomföras av den offentliga sjukvården eller betalas av skattebetalarna. Lika lite som skattebetalarna ska bekostna önödiga skönhetsoperationer. Vad blir nästa steg? Att omskärelse av flickor också görs säkrare på svenska sjukhus än när familjen för sina barn till sitt forna hemland för omskärelse i någon liten by på landet? Ska vi med skattepengar bekosta stympning av friska barn? Och har vi verkligen så gott om pengar i den svenska sjukvården att vi har råd med denna typ av onödiga ingrepp? Själv föreslog jag får ett par år sedan i en riksdagsmotion att vi skulle förbjuda omskärelse av omyndiga pojkar. Det vore en bättre väg att gå.Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt