fredag 3 september 2010

Rödgröna överens om migration

De rödgröna partierna anser att utlänningslagen tolkas för hårt och vill att asylprocessen och reglerna för anhöriginvandring ska ses över. Det framgår av en överenskommelse om migrationspolitiken som de rödgröna gjort.

De rödgröna är överens om att Sverige ska ha en reglerad invandring med regler för vem som får vistas och bosätta sig i landet. De är också för arbetskraftsinvandring, med garantier mot utnyttjande.

Enligt överenskommelsen vill de rödgröna ha en översyn av utlänningslagen för att tydliggöra vad det omstridda begreppet ”väpnad konflikt” innebär i bedömningen av läget i asylsökandes hemländer. I lagen ska definitionen av begreppet ändras så att det ”fullt ut motsvarar dess folkrättsliga innebörd och ger den som flyr undan krig skydd i Sverige”.
Annons:

De rödgröna vill också tydliggöra begreppet ”svåra inre motsättningar” i hemlandet och göra det mindre restriktivt.

Vidare anser de rödgröna att de förändringar som genomförts om asyl med kön och sexuell läggning som grund inte fått avsedd effekt. Därför bör lagen ses över i denna fråga och ”nödvändiga förtydliganden” bör göras.

De rödgröna anser också att begreppet ”synnerligen ömmande omständigheter” i bedömning av asyl bör vidgas och en ändring av begreppet ”särskilt ömmande omständigheter” bör övervägas.

Vidare bör praxis i fråga om barn och unga mildras och så kallade apatiska barn bör inte avvisas.

Lagens regler om förvarstagande bör förtydligas till att gälla endast i undantagsfall, i regel tidsbegränsas till tre månader, och att barn inte ska kunna tas i förvar.

Ersätttningssystemet till asylsökande ska också ses över för att stärka de sökandes ekonomiska läge.

DN med läsarkommentarerUrsprungsartikel
Källa: Fria Nyheter