tisdag 17 augusti 2010

Fängelse för arabiskt brödrapar som gav sig på grannarna

MALMÖ Diskussionen i trapphuset om en oskyldig lek mellan två barn slutade med att grannarna anföll barnens mammor med yxa och kniv och knivskar den enes make svårt i handleden.

Malmö tingsrätt dömde

  • Galib Khalil, född 1965-07-12, för försök till dråp och olaga hot, grovt brott till fängelse sex år.
  • Khalil Khalil, född 1964-08-15, för försök till dråp, olaga hot, grovt brott och narkotikabrott till fängelse sex år.

Båda har tolkbehov på arabiska. Galib Khalil ska solidariskt med Khalil Khalil utge skadestånd med totalt 144 606 kronor till sex målsäganden.

(Inget yrkande om utvisning återfinns i stämningsansökan)

Dramat

I bostadsområdet Hermodsdal lekte två barn som är bästa kompisar på måndagskvällen den 22 maj i år. Men någon av dem fuskade i kurragömma vilket föranledde deras mammor Marja-Liisa och Dilber att reda ut saken. När kvinnorna strax innan midnatt stod i trapphuset och pratade om händelsen stormade Galib Khalil ut från sin lägenhet på samma våning och sa åt dem att vara tysta omedelbar därefter kom också Khalil Khalil ut från samma lägenhet och skrek åt kvinnorna och kallade den bland annat för " jävla horor".

Detta föranledde att Dilbers blivande make Mehdi, vilken hört bråket och Khalil Khalils yttrande inifrån makarna Kantars lägenhet på våningen ovanför att gå ut i trapphuset och ner till trappavsatsen där övriga befann sig efter en kortare ordväxling i vilken Mehdi påtalade det olämpliga i att kalla hans hustru för "jävla hora", särskilt i barns närvaro. utväxlades några knuffar mellan Khalil Khalil och Mehdi.

Khalil Khalil tilldelade därefter Mehdi ett kraftigt knytnävsslag mot munnen och bad samtidigt sin bror Galib Khalil att hämta en pistol. Någon pistol har inte iakttagits eller påträffats Galib Khalils lägenhet. Mehdi har i polisförhör uppgett att han hörde Khalil Khalil be brodern hämta en pistol på arabiska. Vid huvudförhandlingen har framkommit att Mehdi förstår mycket lite arabiska men han har vidhållit att han förstod att Khalil Khalil bad sin bror hämta ett sådant vapen. Dilber och Marja-Liisa har berättat hur de också hört Khalil Khalil be sin lillebror hämta en pistol, enligt Dilber både på arabiska och på svenska. Tingsrätten finner genom målsägandenas berättelser klarlagt att Khalil Khalil bett Galib Khalil att hämta en pistol.

Khalil Khalil har därefter tagit ett kraftigt strupgrepp på Mehdi Kantar så att denne fått svårt att andas och tryckt upp honom mot en vägg eller en dörr. Just då Mehdi lyckats frigöra sig från strupgreppet har Galib Khalil bakifrån skurit honom i ena armen med en kökskniv som han hämtat i sin lägenhet. Galib Khalil har därefter, under 30 sekunder till en minut, gjort ett flertal utfall med kniven mot Mehdis mage vilka han avvärjt genom att sparka mot Galib Khalil och hoppa undan. Khalil Khalil har kort därefter riktat ett slag med en snickarhammare mot Dilber som hade ryggen vänd mot Khalil Khalil.

Mehdi har avvärjt slaget genom att knuffa undan Dilber varvid hammarslaget, istället för att träffa henne, kommit att träffa hans arm. Mehdi har förklarat att han är helt säker på att slaget var avsett att träffa hans hustrus rygg och inte honom vilket det saknas anledning att betvivla.

Att Mehdi i detta skede träffats av ett slag från hammaren utgör sålunda inte ett moment i det åtalade dråpförsöket mot honom och täcks inte heller i övrigt av de åtalade gärningarna. Mehdi har därefter tagit sin tillflykt till Marja-Liisas lägenhet och sökt stänga dörren till denna, men misslyckats så att bröderna Khalil, alltjämt beväpnade med kökskniv respektive hammare, trängt in i lägenhetens hall. Där har de uttalat hotelser, bland annat har en av dem sagt "Jag skall döda er allihopa!" medan de fortsatt att göra utfall mot Mehdi med kniven och hammaren.

Enligt Marja-Liisa har utfallen med kniven varit riktade mot vänstra delen av Mehdis bröst. Mehdi har i hallen fått tag i ett dammsugarrör och med detta tvingat ut bröderna Khalil från lägenheten varefter han låst dörren.

Khalil Khalil har då utifrån sparkat på dörren och slagit minst 35 kraftiga slag mot den med hammaren så att den börjat spricka på insidan. Bröderna Khalil har under tiden skrikit hotelser till dem som befann sig i lägenheten, bland annat "Ni skall alla dö!" och "Jag skall döda er, era jävla horor!". Medan Khalil Khalil slog på dörren med hammaren anlände polis och grep honom samt kort därefter även hans bror Galib.

Åtalet för försök till dråp

Förutom skärsåret i armen har Galib Khalils angrepp med kniv mot Mehdi inte orsakat honom några fysiska skador. Att ytterligare skador inte uppstått har emellertid berott på att Mehdi genom sparkar och genom att hoppa undan lyckats undkomma knivhuggen. Hade ett utfall med kniven träffat honom i magen eller bröstet, mot vilka de riktades, finns det en uppenbar risk för att de kunde ha orsakat honom en dödande skada. Både Galib Khalil och Khalil Khalil har upprepade gånger uttalat att de avsåg att döda bland annat Mehdi. För att de båda haft direkt uppsåt att ta livet av honom talar även att Khalil Khalil i ett inledande skede bett Galib Khalil att hämta en pistol samt att de, sedan Mehdi lyckats tvinga ut dem från lägenheten, fortsatt skrika att de skulle döda dem som befann sig där inne under det att Khalil Khalil med stor kraft genom sparkar och slag med hammaren sökt forcera den låsta dörren fram till dess polis anlände till platsen. Några omständigheter som talar emot att bröderna Khalil skulle haft uppsåt att beröva Mehdi livet har inte framkommit.

Av målsägandenas berättelser framgår att Galib Khalil och Khalil Khalil under hela händelseförloppet agerat gemensamt och i samförstånd. De har båda varit lika aktiva i angreppen mot Mehdi, Galib Khalil genom att hugga mot honom med kniven och Khalil Khalil genom att slå honom och ta strupgrepp på honom samt genom att göra utfall mot honom med en hammare i lägenhetens hall.

Åtalet för grovt olaga hot

Det är visat att Khalil Khalil bett sin bror Galib Khalil att hämta en pistol. Även om någon pistol inte funnits i Galib Khalils lägenhet har uttalandet varit ägnat att hos i varje fall Dilber, hennes son samt Marja-Liisa som hört uttalandet framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person. Under den del av händelseförloppet som ägde rum i trapphuset har Dilber befunnit sig intill sin make Mehdi medan Galib Khalil gjort utfall mot honom med en kniv. Genom målsägandenas berättelser är emellertid inte visat att Galib Khalil särskilt hotat henne genom att också vifta med kniven mot henne. Åtalet för grovt olaga hot i denna del skall lämnas utan bifall.

Galib Khalil och Khalil Khalil har i det senare skedet, beväpnade med kniv respektive hammare, uttalat att de skall döda alla de personer som tagit sin tillflykt till Marja-Liisas lägenhet, d.v.s. förutom Mehdi även dennes hustru Dilber och hennes son samt Marja-Liisa och hennes två barn. Hoten har uttalats under det att Khalil Khalil sparkat och slagit med hammaren på lägenhetens dörr.

Det är, mot bakgrund av vad de målsägande som befann sig i lägenheten uppfattat av det tidigare händelseförloppet, enligt tingsrättens uppfattning uppenbart att bröderna Khalils agerande varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person hos alla dem som befann sig i lägenheten. Det är därvid inte av avgörande betydelse huruvida alla hört de hotelser som uttalats utanför dörren då dessa av de som hörde hoten har förmedlats till barnen som befann sig i lägenheten.

De olaga hoten är att rubricera som grova eftersom de riktat sig mot barn till Marja-Liisa och Dilber och fortsatt sedan målsägandena tagit sin tillflykt till Marja-Liisas lägenhet där målsägandena haft rätt att känna sig skyddade.

Påföljdsfrågorna

Galib Khalil förekommer under tio avsnitt i belastningsregistret varav de senaste fem avser besöksförbud i förhållande till målsägandena i målet.

Khalil Khalil förekommer under 13 avsnitt i belastningsregistret varav de senaste fem avser besöksförbud i förhållande till målsägandena i målet.

Galib Khalil och Khalil Khalil skall båda dömas för försök till dråp och grovt olaga hot. För dråp är föreskrivet fängelse i minst sex och högst tio år. För försöksbrott bestäms påföljden lägre än för fullbordat brott. Det dråpförsök bröderna Khalil gjort sig skyldiga till har varit oprovocerat och pågått under en inte obetydlig tid. Mehdi upprepade gånger angripits med ett livsfarligt vapen och angreppen har fortsatt även sedan denne tagit sin tillflykt till Marja-Liisas lägenhet.

Risken för att gärningen skulle fullbordas har varit stor och den har innefattat en mycket allvarlig kränkning av Mehdi. Med hänsyn till det anförda har gärningen ett högt straffvärde som ligger något under minimistraffet för fullbordat dråp.

För grovt olaga hot är föreskrivet fängelse i lägst sex månader och högst fyra år. De grova olaga hoten har riktats även mot barn på en plats där de haft särskild anledning att känna sig trygga. Även de grova olaga hoten har ett förhållandevis högt straffvärde.

Av rättspsykiatriska undersökningar som utförts beträffande både Galib Khalil och Khalil Khalil framgår att ingen av dem lider av någon allvarlig psykisk sjukdom och att de därför inte är i behov av rättspsykiatrisk vård. De har heller inte befunnits lida av någon annan psykisk sjukdom som skall enligt 29 kap 3 § andra punkten brottsbalken kan beaktas som förmildrande omständigheter. Gärningarna synes ha föranletts av att bröderna Khali genom självförvållat rus bestående i alkoholkonsumtion i förening med missbruk av cannabis och tabletter helt tappat kontrollen över sin aggressivitet och handlat impulsivt och besinningslöst. Detta är inte omständigheter som kan beaktas som förmildrande vid bedömningen av gärningarnas straffvärde.

Tingsrätten bedömer att det samlade straffvärdet av den brottslighet Galib Khalil och Khalil Khalil befunnits skyldiga till är fängelse i sex år. Någon omständighet som ger anledning att vid straffmätningen avvika från brottens straffvärde föreligger inte. Påföljden skall både för Galib Khalil och för Khalil Khalil bestämmas till sex års fängelse.

Överklagande

Ställs till Hovrätten över Skåne och Blekinge senast den 6 september 2010.

Domstol

Malmö tingsrätt, mål nr B 4757-10

PrintFriendly Share/Bookmark
Ursprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt