tisdag 8 februari 2011

Malmö Stads budget 2011 läs och begrunda

KOMPLETT VANSINNE Malmö Stad har publicerat en broschyr om budgetåret 2011. Man behöver inte läsa många stycken innan man inser var, och till vem, de insamlade skattekronorna ska betalas ut under innevarande år. Sida upp och sida ner handlar om att välfärden ska fördelas från svenskar till invandrare och flyktingar och att investeringar ska ske i invandrartäta områden.

Enligt statistik från SCB, så varken studerar eller arbetar majoriteten av de vuxna i den beryktade stadsdelen Rosengård. Med andra ord, majoriteten lever på bidrag från andra, samtidigt som de inte bidrar till skattkistan. Men den rödgröna sörjan som styr Malmö vill att de ska få oproportionellt mycket tillbaka ändå. Och på så sätt hänger de kvar vid makten år efter år.

I vilket annat land än Sverige kan en fattig, ofta outbildad, invandrare med statens hjälp sluta det ekonomiska gapet till det nya landets invånare på ett fåtal år? Vilken utflyttad svensk har någonsin fått ekonomisk hjälp av sitt nya hemland för att han ska ”få det lika bra som ursprungsbefolkningen” utan att ombesörja den saken själv genom hårt arbete?

Bakgrundsfakta om Malmö

En tredjedel av stadens befolkning är födda i utlandet. Därtill kommer andra generationen. År 2007 hade hälften av Malmös förskolebarn under fem år ålder ett annat modersmål än svenska. Idag bor det fler irakier än danskar i Malmö, trots Öresundsbron. Det är en dramatisk förändring på bara fem år. 174 nationaliteter är representerade i denna lilla stad. Men cirka 80 procent av invandrarna kommer från icke-västliga länder, med allt vad det innebär i form av kulturskillnader.

Att Malmös befolkning ökar för 26:e året i rad, tycker stadens starka man, Ilmar Reepalu (S), är "otroligt roligt", och hävdar att befolkningsökningen är ett resultat av stadens "attraktionskraft". Vad han glömmer att berätta är att hälften av de inflyttade varje år är flyktingar och anhöriginvandrare, sedan flera år tillbaka främst från muslimska länder. ”Attraktionskraften” är i mångt och mycket ett generöst bidragssystem.

För att kortfattat beskriva situationen i Malmö: Svensken ska betala så att invandraren på kortast möjliga tid ska uppnå samma ekonomiska nivå som det tagit generationer för svensken att uppnå.

Här följer några godbitar saxade från broschyren. Insprängt i broschyren finns fotografier och citat från "mannen på gatan" – propaganda som Kim Jong Il i Nordkorea inte skulle skämmas för:

En presentation av de som är ansvariga för att förvandla Malmö till en beryktad stad långt utanför Sveriges gränser:

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet är överens om ett politiskt samarbete under den kommande mandatperioden 2010 – 2014 i enlighet med punkterna i detta dokument.


.

Floskler som inte på något vis är förankrade i verkligheten:

Vi vill visa styrkan med att Malmö är en av världens mest mångkulturella och blandade städer. Malmöbornas många kulturella och etniska bakgrunder är en tillgång för staden och bidrar till att forma stadens unika identitet.

Det finns potential för framtida tillväxt i Malmö. En faktor som kan bidra är Malmöbornas flerspråkighet och erfarenhet av olika affärskulturer. Det är en tillväxtfaktor som måste utnyttjas ännu bättre.

"Resurser ska fördelas solidariskt" = pengar från svenska skattebetalare till invandrare:

Vår gemensamma politik för Malmös barn och ungdomar är inriktad på att motverka de skillnader i uppväxtvillkor som finns. Vi ska därför under mandatperioden särskilt satsa för att underlätta för fattiga barnfamiljer. Grundläggande är att resurser ska fördelas solidariskt efter behov.

Den gemensamma välfärden fördelar makt och resurser. Vi vill att välfärden ska vara rättvist fördelad. Därför ska vi också fördela resurser efter behov.

Vi kan fortfarande se stora klyftor mellan människor och deras livsvillkor, och olikheter mellan stadsdelarna. Problemen med segregation, otrygghet och utanförskap är stora. Vi vill att Malmö ska vara en rättvis och trygg stad. Ett sätt att motverka skillnader i levnadsvillkor är att fördela resurser solidariskt, efter behov.

.

Ren och skär diskriminering av svenskar:

Mångkulturell och språklig kompetens är av värde för att öka servicen till Malmöborna. Vi ska därför sträva efter att öka rekryteringen av medarbetare med annan etnisk bakgrund än svensk.

Vi vill att alla arbetsplatser ska präglas av mångfald och jämställdhet. Mångkulturell och språklig kompetens är av värde för att servicen ska kunna motsvara Malmö-bornas behov. Vi ska därför fortsätta att sträva efter att på alla nivåer öka rekryteringen av medarbetare med annan etnisk bakgrund än svensk.

Pengar till invandrarfamiljer som uppehåller sig illegalt i Sverige:

Malmö ska erbjuda papperslösa barn förskola, skola och skolbarnomsorg. Våldsutsatta papperslösa kvinnor är rättslösa och har en mycket svår situation. Vi vill därför stärka kvinnofridsarbetet så att det omfattar papperslösa kvinnor.

Påverkan för att sprida Malmös sjuka politik till andra städer i Sverige:

Vi anser att alla kommuner ska teckna avtal för mottagande av ensamkommande flyktingbarn och avser att teckna ett för Malmö.

Alla kommuner måste hjälpa till med flyktingmottagandet och alla anhöriginvandrare måste få rätt till statligt finansierade introduktionsinsatser. Vi vill ta vår del av ansvaret för att ge nyanlända flyktingar och deras anhöriga möjlighet att hitta en värdig och fungerande tillvaro.

Använda svenska skattepengar till att köpa upp bostäder till flyktingar:

Erfarenheterna från MKB:s förvärv av delar av Herrgården [PI: Rosengård] visar att medvetna strategiska köp av fastigheter kan vara ett verksamt sätt stabilisera socialt utsatta områden. Vi är öppna för att pröva denna metod även i andra områden.

Tvinga privata bostadsbolag att erbjuda lägenheter till flyktingar och romer, trots kraftigt negativa erfarenheter av detta:

Om det behövs är vi beredda att åter se över bostadsbolagets ägardirektiv, för att uppnå att det byggs många bostäder. De privata bostadsföretagen måste också ta ett socialt ansvar. Vår kommunala bostadsförmedling är ett sätt att få en rättvisare fördelning av bostäder.

De som har störst problem med att få en lägenhet ska ha särskild uppmärksamhet.

Kurser i svenska ska erbjudas hur som helst, när som helst och var som helst, oavsett kostnad (om invandraren sitter på café på dagarna så ska han inte störas):

Ledorden för SFI [PI: Svenska För Invandrare] i Malmö ska vara kvalitet, tillgänglighet och flexibilitet. Deltagarna och utbildningsanordnarna ska kunna erbjuda flexibelt schema, distansundervisning, intensivstudier och/eller kvällsstudier.

För att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för SFI-studerande och inträdet i den ordinarie förskolan för deras barn, kommer vi nu att utreda behovet av SFI-undervisning i kombination med förskola med modersmålsstöd.

Minska incitamenten till att prata svenska – mer utbildning och service på utländska språk:

Språkets betydelse är central för måluppfyllelsen i skolan. Undervisningen i svenska såväl som andra modersmål ska därför prioriteras. Ämnesundervisning på modersmålet ska vidareutvecklas.

Vi vill bland annat starta en försöksverksamhet där elever får undervisning i matematik på sitt modersmål, under tiden som de utvecklar sina kunskaper i svenska. Det är också viktigt att det finns modersmålsstöd i förskolan.

Många äldre tappar sitt andraspråk. Vi vill därför bli bättre på att erbjuda flerspråkig äldreomsorg.

Vi ger stadskontoret i uppdrag att utreda en minoritetsplattform. Det handlar om hur Malmös minoriteter kan stärkas i sin kultur och sitt språk i enlighet med den nya minoritetslagstiftningen, bland annat vill vi undersöka om Malmö kan vara ett förvaltningsområde för minoritetsspråk.

.

Mer pengar till invandrartäta områden:

Malmö står inför en av sina viktigaste utmaningar. Det handlar om att minska gapet i hälsa mellan dem som har goda livsvillkor och dem som inte har det, och om att sätta fokus på social hållbarhet. För att utjämna klyftorna har vi tagit initiativ till en Kommission för ett socialt hållbart Malmö.

Kommissionen ska ta fram förslag till strategier för att minska ojämlikheten i hälsa bland Malmöborna, förbättra livsvillkoren och förutsättningarna för det vardagliga livet. Malmö blir den stad i Sverige som först av alla tillsätter en särskild kommission för att utjämna de sociala klyftorna och hälsoklyftorna.

Därför riktar vi särskilda kraftansträngningar i de här områdena tillsammans med de boende och avsätter 2,4 miljoner kronor till områdesprogrammen. På samma sätt som vi tidigare skjutit till resurser till Rosengård, Södra Innerstaden samt Fosie, riktar vi nu dessutom två miljoner kronor till trygghetsskapande åtgärder i Hyllie. Vi anslår slutligen 1,6 miljoner kronor för att den extra Herrgårdssatsningen ska vara kvar även efter halvårsskiftet 2011.

Vi ska också göra 60- och 70-talsområdena till hållbara, trivsamma stadsdelar. Inom ramen för Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö ska vi utveckla Herrgården, Holma/Kroksbäck, Lindängen, Seved och Kirseberg [PI: samtliga invandrarområden].

Under 2011 får nämnderna ett större nettobelopp till sitt förfogade när vi kompenserar för pris- och löneökningar, samt skjuter till över 200 miljoner kronor för att täcka kostnaderna för den utbyggnad av välfärden som behövs för att möta förväntade befolkningsförändringar.

"Flyktingen ska själv få välja var han vill bo, men vi vill att staten betalar notan":

Flykting- och invandringspolitiken är ett nationellt ansvar och måste fullt ut finansieras av staten. Nyanlända flyktingar och invandrare måste få individuellt stöd för att välja den bostadsort där man har bäst förutsättningar att få arbete, bostad, trygghet och livskvalitet.

Kulturlivet ska anpassas till invandrarens önskemål – nyckelordet är "mångfald":

Ett starkt och fritt kulturliv med mångfald och kvalitet är en välfärdsfråga och grogrund för en god livsmiljö. Folkets Park har de senare åren utvecklats och bland annat blivit utsedd till "Årets glädjespridare" och "Årets mötesplats" och fått Malmö stads integrationspris.

Moriska Paviljongen i Folkets Park kan utvecklas till en mötesplats med vidsträckt kulturverksamhet. Med samfinansiering statlig och regional nivå och med verksamheten driven i föreningsform, öppnas möjligheter för att göra Moriskan till en vitaliserande, debatterande och underhållande arena för mångfaldens kultur.

Utifrån den nya minoritetslagstiftningen har romsk kultur beviljats 400 000 kronor som omfattar dels ett bidrag på 240 000 kronor för Romska kulturcentrets lokalhyra dels 160 000 kronor som stöd för att bevara och utveckla den romska kulturen.

Dessa oredigerade texter kommer som sagt från en broschyr som handlar om stadens budget – men sällan har väl en budgetskrift antagit ett så stort mått av flykting- och invandrarpropaganda.

Är det det här som kallas för rättvisa?

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt