torsdag 11 november 2010

Och snart kommer miljöflyktingarna

LÄSARBIDRAG Maria Wetterstrand, Miljöpartiets språkrör, svarade på frågor om partiets syn på integrationen. Artikeln fanns införd i Aftonbladet där frågor ställdes av medlemmar från "vi gillar olika."  På frågan vad hon anser viktigast, Sveriges ekonomi eller förhindrandet av mänskligt lidande svarar hon:   "Att förhindra mänskligt lidande när man kan, är alltid viktigare än pengar. En öppen inställning till invandring står inte heller emot god ekonomi, tvärtom." Det är alltid lika intressant att höra det här argumentet. Tyvärr har jag inte mött någon som kommit längre i argumentationen än så.

Hon fick också en fråga om fri invandring: "Även om det inte finns tillräckligt med stöd för fri invandring ännu, ser jag det som en viktig grön vision att öppna gränser." När det gäller att motarbeta islamofobi svarar hon: "Bästa sättet är att stå upp för religionsfrihet t.ex. i skolan där kristendomen inte bör ha någon särställning." Hon är också tveksam till att föra upp all flyktingpolitik till EU då hon anser att det finns en risk att man bara anpassar neråt, till den som har sämst villkor. "Jag tror mer på att vara ett föredöme för andra och visa på hur man lyckas med både flyktingpolitiken och integrationen."

Och så kommer man till sista frågan: Har ni börjat fundera kring frågan om kommande miljöflyktingar? Allmänheten kanske behöver vänja sig med tanken i tid. "Tyvärr tror jag att miljöflyktingar kommer att bli ännu vanligare framöver och därför har vi också föreslagit att man ska ta hänsyn till det när man bedömer asylärenden" svarade då Wetterstrand.

De första frågorna och svaren är i mitt tycke uppseendeväckande. Helst när man nyss läst Timbros vd Markus Uvell på Newsmill där han hävdar att för integreringens skull måste vi montera ner välfärdssystemen. Svensk politik kan inte bestå exakt som den är samtidigt som vi har en generös invandringspolitik. Att tro att vi kan ha bägge delar kallar han en verklighetsfrämmande tanke.

Men det viktigaste i artikeln var något jag inte hört förut någonstans. Miljöflyktingar? Så jag gick in och tittade på Migrationsverket och asylregler. De asylsökande kan komma att beviljas olika former av statusförklaringar tillsammans med uppehållstillståndet.

Flyktingstatus beviljas en person som känner en välgrundad fruktan för förföljelse pga. ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön eller sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp och inte kan eller på grund av fruktan inte vill begagna sig av detta lands skydd.

Flyktingstatusförklaringen är en internationell statusförklaring som grundar sig på Genèvekonventionens och skyddsgrundsdirektivets regler.

Så har vi alternativ skyddsstatusförklaring: En person som löper risk att straffas med döden eller att utsättas för kroppsstraff, tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning eller som civilperson löper en allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt är enligt den svenska lagen alternativt skyddsbehövande och får en alternativ skyddsstatusförklaring.

Detta är en internationell statusförklaring som grundar sig på bestämmelserna i EU:s skyddsgrundsdirektiv.

Och här någonstans börjar man undra. "Civilperson som löper allvarlig risk att skadas på grund av väpnad konflikt". Jahaja. Det måste vara en oerhörd mängd sammantaget i världen. Hela Somalias och Afghanistans befolkning till att börja med. Känns som en väldigt bred definition.

Till slut har vi då övrig skyddsstatusförklaring: En person som behöver skydd på grund av yttre eller inre väpnad konflikt eller som på grund av andra svåra motsättningar i hemlandet känner välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp eller inte kan återvända till sitt hemland på grund av miljökatastrof.

Enligt svensk lag  är då denne övrigt skyddsbehövande och får övrig skyddsstatusförklaring. Övrig skyddsstatusförklaring är en svensk statusförklaring som endast gäller i Sverige.

Det här känns till viss del som upprepning av den förra statusförklaringen med tillägget nu om "svåra motsättningar i hemlandet".  Svåra motsättningar? Måste vara svårt att definiera.  Och nu är "civilperson" utbytt mot "person".

Men det mest uppseendeväckande handlar om miljöflyktingar "som inte kan återvända till sitt hemland på grund av miljökatastrof." Om ett kärnkraftverk havererar i Ryssland kan alltså hela den stadens  befolkning ta sig till Sverige, rent hypotetiskt? Och ha stöd i lagen för att få stanna.  Dessutom är det här inget som krävts av oss genom att vi skrivit under internationella konventioner. Detta är enbart en svensk uppfinning.  Och miljökatastrof? Här har vi ett brett spektrum igen. Gäller det allt som kan betecknas som miljökatastrof? Både naturliga och människoskapade?

På mig låter våra asyllagar som att vi med lite ”tur” kan få med varenda asylsökande i någon av dessa definitioner. Bara man försöker lite så. Finns det hjärterum osv.…

I en artikel av Stephen Castle, Tempus 2008 står att "Europas ledare varnas för kraftigt ökad invandring" Man uppmanar Europas ledare att förbereda sina länder för stora invandringsströmmar omkring 2020, när klimatförändringarna börjar orsaka brist på mat och vatten, provocera naturkatastrofer och undergräva den politiska stabiliteten i fattigare grannländer.

Dokumentet som presenterades av EU:s utrikespolitiske chef 2008, Javier Solana, listar en rad olika fenomen som destabiliserar fattiga länder. Hot är stigande havsnivåer, minskande åkermark, torka, översvämning brist på vatten , jordbruksprodukter och fisk. Sådana hot kan också leda till fler territoriella dispyter och konflikter om vatten. De kan också förvärra sociala och religiösa motsättningar och underblåsa radikalisering bland fattiga folkgrupper.

Dokumentet hävdar också att klimatförändringen kan provocera migration, inklusive interna folkvandringar i länder med dåligt utvecklad hälsovård, hög arbetslöshet och sociala orättvisor. Förenta Nationerna räknar med att det kommer att finnas miljontals miljöflyktingar 2020 och att klimatförändringen är en av huvudorsakerna till detta fenomen. Migrationen kan också orsaka konflikter "på väg" och i länder som tar emot miljöflyktingar. Europa kan vänta sig markant ökat invandringstryck.

Ja, bara så ni vet. När miljöflyktingarna kommer.  Och ni kan lugnt lita på att de kommer. För Maria och hennes vänner vill tydligen öppna Sveriges gränser istället för att arbeta med problemen på plats. Har Mp gett upp miljöarbetet , insett att det är kört, och att alla då ska ha en fristad i Sverige?

Magica de Hex

Källor: Migrationsverket:asylregler

Markus Uvell: Vänstern måste acceptera att integration kräver ny politik, Newsmill 2010-11-04

Aftonbladet: Invandringen är positiv för Sverige , intervju med Maria Wetterstrand

Tidskriften Tempus: Stephen Castle, Europas ledare varnas för kraftigt ökad invandring, 2008, v11

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt