fredag 3 december 2010

En miljöpartists syn på migration

NOLL VERKLIGHETSFÖRANKRING Miljöpartisten Mikaela Valtersson gör ingen hemlighet av sin verklighetsfrånvända världsbild i en debattartikel på Newsmill publicerad på torsdagen. Bland annat anser hon att kunna invandra vart och hur man vill ska vara en mänsklig rättighet. Valtersson sitter i den svenska riksdagen och är Miljöpartiets ekonomisk-politiske talesperson.

Valtersson inleder med ett klassiskt misstag i sådana här sammanhang – att jämföra dagens massinvandring till Sverige från världens alla håll och kanter med svenska bönders utvandring till USA på slutet av 1800- och början av 1900-talet, där de var välkommen och uppskattad arbetskraft.

Svenskarnas barn kunde knappt förstå svenska och assimilerades snabbt in i den amerikanska kulturen, som ju är uppbyggd av framför allt europeisk invandring, vilket inte riktigt går att jämföra med Sverige som har en tusenårig historia. Svenskarna jobbade hårt från dag #1 och bidrog i allra högsta grad till samhället, de hade dessutom ett gott rykte som hårt arbetande människor. Det står ingenting i historieböckerna om svenska upplopp i Minnesota där de blonda bönderna kastade sten på polis och brandkår, hur de "krigade mot amerikanerna" och ställde diverse krav på staten i form av särlagstiftning och andra förmåner.

Migration är att människor rör sig över gränser, bryter upp och flyttar, utvandrar och återvandrar. Detta är en grundläggande del av den mänskliga utvecklingen. Orsakerna till att människor flyttar idag är väldigt många. Det kan till exempel handla om flykt undan krig, förföljelse eller miljöförstöring. Eller om att flytta för att hitta arbete och försörjning. Men det kan också handla om personlig utveckling, om viljan att till exempel lära sig mer om andra kulturer eller bara om att göra något nytt och upptäcka något spännande. För många unga människor är det idag en självklart att de kan välja att studera utomlands under en tid.

[...]

Man kan ställa sig frågan varför är det viktigt med migration? Mitt enkla svar är att det är viktigt för att det borde vara en grundläggande mänsklig rättighet för varje person att få flytta som han eller hon vill, men också för att världen blir en bättre plats att leva på. De flesta som lever i Sverige anser att vi ska vara solidariska och ta emot människor som kommer hit för att de är i behov av skydd. Denna grundläggande solidaritet ska vi vara stolta över. Men vi ska inte heller bortse från att det ligger i vårt eget intresse att hålla våra gränser så öppna som det bara går.

Genom arbetskraftsinvandring och migration får Sverige in kompetens, arbetskraft, nya företag och förbättrar sina handelsrelationer. Sverige är ett litet land med stort beroende av omvärlden och vårt välstånd bygger på vår handel med andra länder. Ny forskning visar att ökad invandring från ett land är intimt sammankopplat med ökat handelsutbyte med det landet.

Den ökade möjligheten till legal migration, som de förbättrade möjligheterna till arbetskraftsinvandring skapat, är också mycket viktigt för att det förbättra företagens möjligheter att rekrytera personal med rätt kompetens. I en världsekonomi som blir allt mer specialiserad och där varje individs kunskap och erfarenheter blir allt mer unik, är det av största vikt att företag kan hitta den kompetens som just de behöver.

Sist, men inte minst så är Sverige också ett land med en åldrande befolkning. De flesta som migrerar gör det mellan de är 20 och 40 år. Det betyder för Sveriges del att vi får in utbildad relativt ung arbetskraft. Sysselsättningsgraden hos den invandrade befolkningen var under krisåren på 1990 – talet, relativt låg, men stiger nu. Genom att Sverige blir mer välkomnande och att fördomar och diskriminering mot invandrare minskar, inte det motsatta, kan fler invandrare komma i arbete. Med stöd från samhället och med bättre vägar in till arbetsmarknaden kan sysselsättningsgraden påverkas och öka.

Arbetskraftsinvandringen som sådan kan även bidra till att sysselsättningen för de som fått skydd eller kommit till Sverige för att förena sig med någon som redan bor här ökar. Genom att vara ett gott exempel på att det går att lyckas på den svenska arbetsmarknaden trots att man kommer från ett annat land. Lyckas fler utrikes födda få ett arbete kommer invandringen inte bara vara en akt av medmänsklighet och ett bidrag till ett rikare samhälle utan också utgöra en inte obetydlig del av att överbrygga de demografiska utmaningar som Sverige står inför. Här har vi alla ett ansvar att motverka fördomar och andra irrelevanta hinder för anställning.

Alla vinner helt enkelt på migration. Detta är en mycket viktig kunskap att bära med sig inte minst idag då invandringen är ifrågasatt av vissa. Vi behöver ta ytterligare steg för att fortsätta främja migration och undanröja hinder för människors rörlighet. En öppen värld är en bättre värld.

[...]

Newsmill

PrintFriendly ShareUrsprungsartikel
Källa: Politiskt Inkorrekt